Windows Server 2003 移除系统密码

        (1)修改BIOS系统启动顺序,将Hard Disk启动的顺序改为:<1>USB    <2>本地磁盘1    <2>本地磁盘2

        (2)系统启动时按下F12键,进入WinPE系统。

        (3)运行系统桌面上的程序“密码移除工具”,移除登录用户的密码。

        (4)重启系统,用该用户登录,密码为空,即可进入系统。

已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 书香水墨 设计师:CSDN官方博客 返回首页